Investment project 关于我们 账户余额 Daily check-in 我要充值 我要提现 免费注册 Online Service
Quỹ xây dựng trang thiết bị
More >
Quỹ xây dựng đường ống dẫn dầu thô
1.32 %
Daily chemical yield
15 分钟
Investment period
2,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:253,000,000,000element

项目进度:
59%
Quỹ xây dựng công nghiệp dầu khí tự nhiên
3.12 %
Daily chemical yield
15 分钟
Investment period
20,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
41%
Quỹ quản lý tàu vận tải
4.23 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
60,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
39%
Kinh phí xây dựng phần thân chính thiết bị tháp
5.56 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
100,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,656,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ công suất sản phẩm dầu mỏ
More >
Quỹ xây dựng quản lý phát điện
6.43 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
200,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:45,500,000,000,000element

项目进度:
42%
Quỹ xây dựng lọc hóa dầu
7.21 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:15,895,000,000,000element

项目进度:
49%
Quỹ quy hoạch thăm dò và sản xuất
8.17 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
1,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:22,763,200,000,000element

项目进度:
43%
Quỹ bán các sản phẩm dầu mỏ
8.86 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
1,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:85,000,000,000,000element

项目进度:
34%
Quỹ Xây dựng Dịch vụ Dầu khí
9.58 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
2,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:125,860,000,000,000element

项目进度:
33%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn III
10.55 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
5,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:25,895,200,000,000,000element

项目进度:
25%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn Ⅳ
11.28 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
8,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:325,800,000,000,000element

项目进度:
14%
EAGLE ASIA PARTNERS-FINAN CIALEXPERTS BY YOUR SIDE
Investment project 关于我们 账户余额 Daily check-in 我要充值 我要提现 免费注册 Online Service
Quỹ xây dựng trang thiết bị
More >
Quỹ xây dựng đường ống dẫn dầu thô
1.32 %
Daily chemical yield
15 分钟
Investment period
2,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:253,000,000,000element

项目进度:
59%
Quỹ xây dựng công nghiệp dầu khí tự nhiên
3.12 %
Daily chemical yield
15 分钟
Investment period
20,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
41%
Quỹ quản lý tàu vận tải
4.23 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
60,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:7,860,000,000,000element

项目进度:
39%
Kinh phí xây dựng phần thân chính thiết bị tháp
5.56 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
100,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:8,656,000,000,000element

项目进度:
31%
Quỹ công suất sản phẩm dầu mỏ
More >
Quỹ xây dựng quản lý phát điện
6.43 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
200,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:45,500,000,000,000element

项目进度:
42%
Quỹ xây dựng lọc hóa dầu
7.21 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:15,895,000,000,000element

项目进度:
49%
Quỹ quy hoạch thăm dò và sản xuất
8.17 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
1,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:22,763,200,000,000element

项目进度:
43%
Quỹ bán các sản phẩm dầu mỏ
8.86 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
1,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:85,000,000,000,000element

项目进度:
34%
Quỹ Xây dựng Dịch vụ Dầu khí
9.58 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
2,500,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:125,860,000,000,000element

项目进度:
33%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn III
10.55 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
5,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:25,895,200,000,000,000element

项目进度:
25%
Quỹ thăm dò dầu khí Biển Đông Giai đoạn Ⅳ
11.28 %
Daily chemical yield
30 分钟
Investment period
8,000,000,000element
Minimum purchase amount

Project scaleProject scale:325,800,000,000,000element

项目进度:
14%